Test 29

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  D Herdöpfel müend gschält ... .
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Z Irland ... viel Herdöpfel ggässe.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  De Chäs isch uf de Alp produziert ... .

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Z Irland wird viel Bier ... .
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  S Gmües muess ... werde.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  Vo wem isch de Chueche ... worde?